Wakalar


Biologiýa sapaklarynda ekologiki ýörelgeleri öwretmek

Ekologiýa taýdan oňaýly gylyk-häsiýetleri wagyz edýän we çagalara tebigat hakda alada etmegi öwredýän biologiýa mugallymy Mahliýe hakda hekaýa  


Galyndylary görnüşleri boyunça saýlamagy we gaýtadan işlemegi nähili alyp barmaly

Siziň maşgalanyňyzda her günde näçe galyndylarynyň emele gelýändigi barada, siz oýlandygyzmy? Şol galyndylaryň näçe bölegi kagyz, plastik we aýna önümleri? Ýene-de nähili önümleri siz peýdasyz…  


LUKMANLAR NISTRU DERÝASYNYŇ IKI TARAPYNDA HEM AGYRYNY ÝEŇILLEŞDIRMEK ÜÇIN GÜÝÇLERINI BIRLEŞDIRÝÄRLER

PALLIATIW IDEG MOLDOWADAN BÖLÜNIP AÝRYLAN PRIDNESTROWÝADAKY RAK KESELLILERIŇ ÖZÜNE YNAMYNY BERKIDÝÄR  


#HearMeToo: Merkezi Aziýanyň aktiwistleri zorluga garşy göreşde täze mümkinçilikleri açýarlar.

“Teswirlere jogap berenimizde, biz diňe jogap berýän adamymyz bilen işleşmeýäris. Bir adam bilen gürleşýän ýaly görünse-de, aslynda sizi ýüzlerçe, belki müňlerçe adam okaýar "-diýip, nemolchi.uz…  


SÜÝDÜŇ WE BALYŇ TOPRAGY

"Balçylyk meniň üçin diňe bir iş däl" - diýip, 55 ýaşly Kuralbaý Nugmanow, özüniň mazalyja toplanan ary öýjükli çarçuwasyny görkezip durka, gürrüň berýär. , "Bu meniň durmuşym."  


Gara deňiz nägehanyny halas etmek

2017-nji ýylyň 6-njy iýuny, Olena Maruşewska, Aragatnaşyklar bölümi, EMBLAS (Gara deňziň daşky gurşawynyň ýagdaýynyň gözegçiligi), BMGÖM Gürjüstan / BMGÖM Ukraina  


NEBIT WE SUW GARMALY DÄL

Bu ýerde gark bolan Gadymy grekleriň, rimlileriň we ikinji jahan urşy gämileriniň galyndylaryny görmek bolýar. Kert hek daş gaýalary, äpet gowaklary we ýalňyz plýažlary bolan bu baý suwasty ekosistema…  


BALKANLARDA EPIKI ÝODANYŇ JANLANMAGY: WIA DINARIKA HOŞ GELDIŇIZ

Slobodan Brkiç Bosniýa we Gersegowina daglarynyň owadan obasynda ýaşaýar. Birnäçe ýyl mundan ozal, ol Banja Lukada ofisiant bolup işleýärkä, oňa Kron keseliniň diagnozynyň goýulmagy onuň durmuşynyň…  


ÖÝ GURMAK: SERBIÝADA JÖGI (ROMA) ÜÇIN TÄZE DURMUŞ

Serbiýadaky köp jögiler ýaly, Bora Alesanowiç hem gowy durmuşda ýaşamak umydy bilen, iş we gaçybatalga gözlemek üçin Germaniýa gidýär. Emma alty aýdan soň aýaly bilen ýene-de Serbiýa yzyna dolanmaga…  


Şäheri awtoulaglar üçin däl-de, adamlar üçin dizaýn edýäris.

2017-nji ýylyň 20-nji iýuly, Laşa Nakaşidze tarapyndan, Ýaşyl şäherler taslamasynyň dolandyryjysy, BMGÖM-y Gürjistan  


Tokaý sakçysy aýal-gyzlar halas etmäge howlukýarlar

Täjigistanyň gaýduwsyz tokaý sakçy aýal-gyzlary, gaplaňlary ýok bolmakdan halas etmegi maksat edinýärler  


Biz Türkmenistanyň akylly şäherleri üçin işleýäris – ine, nädip

Mark Çao - energiýa, daşky gurşaw we howanyň üýtgemegine degişli meseleleri boýunça BMGÖM-y bilen işleýän bilermen. Biz onuň bilen BMGÖM-ň Türkmenistanda durnukly şäherleri döretmek baradaky soňky…  


Birinji tejribe suw kranynyň açylmagy bilen başlanýar

Bosniýa we Gersegowinanyň Gornja Kopriwna şäherinde ýaşaýan Rasim Welić 200 metr uzaklykdaky çeşmeden suwy daşamaly bolýar. Onuň entäk gujur-gaýraty bar, emma 80 ýaşynda bu gündeki işi dowam etmek…  


Aýallaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegine goldaw berýän 12 sany täzeçillik girizýänler bilen tanyşyň

Aýallaryň ykdysady hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmekligi goldamakdan başlap, zorluga we kemsidilmä garşy göreşe çenli, bu täzeçillik girizýänler gender meselesi boýunça kanunçylykda we…  


Gutuda näme bar? Bu gurallar toplumy howanyň üýtgemegine garşy göreş çärelerini synp otagyndan başlap howla çenli ýerine ýetirmäge kömek berýär

2015-nji ýylda BMGÖM-y hökmünde biz “Howa Gutusy” maksatnamasyny işläp düzdük. Bu maksatnama howanyň üýtgemegi bilen bagly ýagdaý barada habardarlygy ýokarlandyrýar, mekdep okuwçylaryny ekologiýa…  


BU ÖZBEK OBASYNDA INDI HIÇ KIM SUW DAŞAMAÝAR

Özbegistanyň Fergana welaýatynyň Gülistan obasynda ýaşaýan 56 ýaşly öý hojalykçysy Fazilat Uswaliýewa, 20 ýyl töweregi her gün suw almak üçin eline bir gap alyp iň ýakyn guýa çenli bäş kilometr ýol…  


BABADAG BAL ARYLAR BILEN ÜPJÜN EDÝÄN BOLSA AZERBAÝJANYŇ KAWKAZ DAGLARYNDA TELEKEÇILIK IŞI BAR DIÝMEKDIR

Oktaý şäher häkimliginde işlemek üçin şähere gidende, ol özüniň doglan ýeri, Azerbaýjanyň Kawkaz daglaryndaky uzakdaky Burowdal obasyny örän küýsäpdi.  


MESELELI SERHETLER: IKITARAPLAÝYN ATYŞYGYŇ ARASYNDA GALAN ERMENISTANYŇ SERHETDÄKI ILAT TOPARLARY TÄZE ÝAŞAÝYŞ ŞERTLERINE UÝGUNLAŞMALY BOLÝARLAR.

Öňler, ajaýyp tokaýly daglary sebäpli bu ýer “Ermenistanyň kiçi Şweýsariýasy” ady bilen tanalýardy. Emma häzirki döwürde ýagdaýlar öňkisi ýaly däl.  


Durmuş işi boýunça hünärmen – täze hünäri öwrenmegiň ýolunda

Mähri Rejepowa ýerli banklaryň birinde işlän döwründe onuň jogapkärçilikleriniň biri hem bank bilen bagly işlerinde kynçylyk çekýän adamlara kömek etmekdi.  


BMGÖM ýaşlaryň taslamasyna nähili goldaw berýär

BMGÖM “Merkezi Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin jemgyýetiň durnuklylygyny we sebitleýin hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak” taslamany durmuşa geçirýär  


Öz ýoluňy tap. Üstünlikli iş hekaýasy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM), Ýaponiýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän “Merkezi Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin jemgyýetiň durnuklylygyny we…  


“Biz söwda etmeýäris, halka hyzmat edýäris” - ýaş telekeçiler global pandemiýa döwründe özbaşdak işlemek çäklerini giňeldýärler

25 ýaşyndaky Aman hemişe işe başlamagy arzuw edipdi, ýöne köp şübheler we ikirjiňlenmeler ýigidiň öňe ädim ätmegine päsgel berdi.  


Howanyň üýtgemegine ýerli uýgunlaşmagyň hasabyna durnuklylygy ýokarlandyrmak

BMGÖM we Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi Daşoguzda we Lebapda ýerli daýhanlara howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we alternatiw girdeji tapmak üçin goldaw berýär  


Çökgünlik ýüze çykanda mobilizlemek: BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanda global pandemiýa ýagdaýynyň täsirine sezewar bolanlara goldaw berýärler

BMGÖM-iň Türkmenistan boýunça ýurt bölümi häzirki ýagdaýda iň mätäçleri kesgitlemek üçin “Ýeňme” jemgyýetçilik guramasy bilen hyzmatdaşlyk etdi. “Tiz jogap beriş guraly boýunça teklibini taýýarlap…  


Laçynyň arzuwlary

Eger Laçyn we onuň maşgalasy ýerli derejede berilýän hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryndan peýdalanan bolsalardy, onda köp çagaly maşgalada dünýä inen Laçynyň durmuşy, belki-de, başgaça…  


Wermikompostirleme – oba hojalygyndaky zenanlara alternatiw girdeji çeşmesi

Bütindünýä ekologik gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýän BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň we Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikdäki taslamasy tejribelik geçirýän…  


Çölüň jümmüşinde innowasiýalar we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak

Esenaman zolagyny we suwy ýygnaýjy basseýni dikeltmegiň netijesinde, goýun sürüleriniň 30-35 km çölüň içine ýetmegine mümkinçilik berler we Ajy guýy zolagynyň (Esenaman zolagyndan 30 km daşlykda) öri…  


Zenanlaryň habarlylygyny ýokarlandyrmak inçekeseliň wagtynda anyklanmagyna ýardam berýär

Aknur Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň, Zenanlar birleşiginiň wekilleri we hassahananyň inçekesel boýunça hünärmeni tarapyndan guralan maglumat beriş ýygnagyna gatnaşdy.  


Tebigata esaslanan çözgütler ösen ýaşaýyş derejesi üçin suwdan we energiýadan netijeli peýdalanmaklygy üpjün edýär

Laýynsuw derýasyndan suwuň ulanylyşy we energiýa netijeliligi bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin, BMG-niň Ösüş maksatnamasy/GEF we Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň…  


Howanyň üýtgemegine garşy ýerli hereketleriň mümkinçiliklerini giňeltmek

Biz ol ýere ilkinji gezek 2017-nji ýylda gelenimizde, batgaly oba-hojalyk ýerlerini, guran ownuk ýaşyl agaçlary we öň bol hasyl beren meýdanlarda ösýän pagta bilen bugdaýyň seýrek meýdançalaryny…  


Özbaşdak kemala gelen öňdebaryjylar alternatiw maliýeleşdirme ugrunda çykyş edýär

Hut şol wagt Karyahan apa Bütindünýä Ekologik gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýän BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň “Türkmenistanyň gurak sebitleriniň oba-hojalyk jemgyýetlerinde howa şertlerine durnukly…  

UNDP BMGÖM dünýäde

Siz... UNDP Türkmenistan 
...üstine gitmek UNDP Global

A

Afganistan Albaniýa Alžir Angola Argentina Armeniýa Azerbeýjan

B

Bahreýn Bangladeş Barbados Belarussiýa Beliz Benin Boliwiýa Bosniýa we Gersegowina Botswana Braziliýa Burkina Faso Burundi Butan

Ç

Çad Respublikasy Çili

D

Demirgazyk Makedoniýa Dominikan Respublikasy

E

Efiopiýa Ekwador Ekwatorial Gwineýa El Salwador Eritreýa Eswatini Eyran

F

Filippinler

G

Gabon Gaiti Gambiýa Gana Gazagystan Gonduras Gruziýa Günorta Afrika Günorta Sudan Guýana Gwatemala Gwineýa Gwineýa-Bisau Gyrgyzstan

H

Hindistan Hytaý Halk Respublikasy

I

Indoneziýa Iordaniýa

J

Jibuti

K

Kabo Werde Kamboja Kamerun Keniýa Kipr Kolumbiýa Komorlar adalar Kongo Demokratik Respublikasy Kongo Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy Kosowo Kosta Rika Kot d'Iwuar Kuba Kuweýt

L

Laos Demokratik Respublikasy Lesoto Liberiýa Libiýa Liwan

M

Madagaskar Malawi Malaýziýa Maldiwler Mali Marokko Mawritaniýa Mawritis we Seýşel adalary Meksika Merkezi Afrika Respublikasy Moldowa Mongoliýa Montenegro Mozambik Müsür Mýanma

N

Namibiýa Nepal Niger Nigeriýa Nikaragua

O

Okeaniýanyň edarasy

Ö

Özbegistan

P

Pakistan Palestinanyň halkyna kömek maksatnamasy Panama Papua Täze Gwineýa Paragwaý Peru

R

Ruanda

S

Samoa (Köp ýurtly edara) San Tomé we Prinsipi Saud Arabystany Senegal Serbiýa Siriýa Somali

Ş

Şri-Lanka

S

Sudan Surinam Sýerra Leone

T

Täjigistan Tanzaniýa Taýland Timor-Leste Togo Trinidad we Tobago Tunis Türkiýe Türkmenistan

U

Uganda Ukraina Urugwaý

W

Wenesuela Wýetnam

Ý

Ýamaýka Ýemen

Y

Yrak

Z

Zambiýa Zimbabwe